Crida a la solidaritat amb les companyes anarquistes preses a a Alemanya [cat / cas / eng]

 

Les companyes anarquistes acusades de participar en una expropiació a una sucursal bancària a Aachen el novembre del 2014 segueixen empresonades a Alemanya esperant l’inici del judici el 23 de gener del 2017. La companya holandesa, processada també per expropiacions a sucursals bancàries al mateix territori, avui en dia es troba en llibertat, tot i que la fiscalia ha presentat un recurs després de la seva absolució. (+ info: https://solidaritatrebel.noblogs.org/informacio-sobre-el-cas/ )

Des de Solidaritat Rebel volem que sentin la solidaritat traspassar fronteres, barrots i murs, i enviar-les tota la nostra força i complicitat.

Proposem desemmascarar i assenyalar tres actors importants al segrest de les nostres companyes:

1) L’acusació: Pax Bank i els seus socis

Les sucursals bancàries on es perpetraren les expropiacions pertanyen a les entitats Pax Bank i Aachener Bank. El Pax Bank és un banc lligat, d’ençà que el fundaren sacerdots a Colònia a la Primera Guerra Mundial, a l’Església Catòlica i recentment vinculada al mercat d’armes. Mentre prediquen humilitat, ètica i moral, s’omplen les butxaques venent armes a guerres per les quals després demanen pregàries. Una mostra més de l’aliança indissoluble entre Església i Capital (+ info aqui)

2) Els còmplices i serfs de l’Estat: col·laboració entre Estats i els seus cossos policials

Des de la KriminalPolizei i l’Oficina Estatal d’Investigació Criminal (LKA) d’Alemanya sortiren ordres de recopilació d’informació cap a les policies d’altres Estats: per exemple, van ser els Mossos d’Esquadra qui recopilaren dades per la identificació i localització de les nostres amigues. Més enllà d’això, la Europol va emetre l’ordre de cerca i captura que va concloure amb la extradició a presons alemanyes de les nostres amigues (portades des de Bulgaria i Karcelona). Les fronteres, una vegada més, són només reals per les pobres, les rebels, les migrants…; mai pel ric, les forces repressives o per al capital.

3) Tecnologia de control social i repressió: noves (i no tan noves) tècniques

Una de les proves fonamentals per a l’acusació ha sigut la mostra d’ADN recollida pels Mossos d’Esquadra sense coneixement de les acusades. Una altra de les proves fou l’estudi biomètric extret de les imatges gravades des de les càmeres de les sucursals i els seus voltants: forma del cap, de la mandíbula, de caminar… Tota aquesta informació extreta de les gravacions que acumulen dia rere dia quan passegem pels nostres videovigilats carrers. (+ info)

Tot això sense deixar de banda el nostre odi i rebuig a les presons com centres de càstig a la dissidència, el nostre odi als mitjans de comunicació com generadors de realitat en complicitat amb el Poder, Poder que es personifica en partits polítics, bancs, premsa burgesa, Església i altres aliats de l’Estat i el Capital. Continuar la lluita és la millor manera de no permetre que esmicolin les nostres idees ni les nostres pràctiques rebels, malgrat cada cop repressiu.

No caurem en els seus jocs d’innocent o culpable, no ens importa. No són víctimes, són lluitadores, i en dies com el pròxim 23 de gener quan comenci el judici, ens reafirmem una vegada més, rebutjant aquestes categories i teixint lligams de solidaritat i rebel·lia. Per això, animem a totes a solidaritzar-se amb elles el dissabte 21 de gener als carrers dels vostres pobles, barris, ciutats o viles per a què es visibilitzi el cas que té a les companyes segrestades (+ material: https://solidaritatrebel.noblogs.org/material-de-difusio/)

Mantindrem el blog actualitzat amb la informació que anem obtenint dels enemics de les nostres companyes que també són els nostres.

LES ANARQUISTES PRESES A ALEMANYA NO ESTAN SOLES

LES VOLEM LLIURES

LES VOLEM A PROP

 

 

[ CAST ]

¡Llamada a la solidaridad!

Las compañeras anarquistas acusadas de participar en una expropiación a una sucursal bancaria en Aachen en noviembre de 2014 siguen encarceladas en Alemania a espera del comienzo de juicio el 23 de enero de 2017. La compañera holandesa, procesada también por expropiaciones a sucursales bancarias en el mismo territorio, se encuentra en libertad a día de hoy, aunque la fiscalía ha presentado un recurso tras su absolución. (+ info: https://solidaritatrebel.noblogs.org/informacio-sobre-el-cas/)

Desde Solidaritat Rebel queremos que sientan la solidaridad traspasar fronteras, barrotes y muros, y enviarles toda nuestra fuerza y complicidad.

Proponemos desenmascarar y señalar tres actores importantes en el secuestro de nuestras compañeras.

1) La acusación: Pax Bank y sus socios.
Las sucursales bancarias donde se perpretaron las expropiaciones pertenecen a las entidades Pax Bank y Aachener Bank. El Pax Bank es un banco ligado, desde que la fundaran sacerdotes en Colonia en la Primera Guerra Mundial, a la Iglesia Católica y recientemente vinculada al mercado de armas. Mientras predican humildad, ética y moral, se llenan los bolsillos vendiendo armas en guerras por las que luego piden oraciones. Una muestra más de la alianza indisoluble entre Iglesia y Capital. (+ info aqui)

2) Los cómplices y siervos del Estado: colaboración entre Estados y sus cuerpos policiales
Desde la KriminalPolizei y la Oficina Estatal de Investigación Criminal (LKA) de Alemania salieron órdenes de recopilación de información hacia las policías de otros Estados: por ejemplo, fueron los Mossos d’Esquadra quienes recopilaron datos para la identificación y localización de nuestras amigas. Más allá de eso, la Europol emitió la orden de búsqueda y captura que concluyó con la extraditación a prisiones alemanas de nuestras amigas (traídas desde Bulgaria y Karcelona). Las fronteras, una vez más, son sólo reales para las pobres, las rebeldes, las migrantes…; nunca para el rico, las fuerzas represivas o para el capital.

3) Tecnología de control social y represión: nuevas (y no tan nuevas) técnicas
Una de las pruebas fundamentales para la acusación ha sido la muestra de ADN recogida por los Mossos d’Esquadra sin conocimiento de las acusadas. Otra de las pruebas fue el estudio biométrico extraído de las imágenes grabadas desde las cámaras de las sucursales y sus alrededores: forma de la cabeza, de la mandíbula, de caminar… Toda esa información extraída de las grabaciones que acumulan día tras día cuando paseamos por nuestras videovigiladas calles.

Todo esto sin dejar de lado nuestro odio y rechazo a las cárceles como centros de castigo a la disidencia, nuestro odio a los medios de comunicación como generadores de realidad en complicidad con el Poder, Poder que se personifica en partidos políticos, bancos, prensa burguesa, Iglesia y demás aliados del Estado y el Capital. Continuar la lucha es la mejor manera de no permitir que quiebren nuestras ideas ni nuestras prácticas rebeldes, a pesar de cada golpe represivo.

No caeremos en sus juegos de inocente o culpable, no nos importa. No son víctimas, son luchadoras, y en días como el próximo 23 de enero cuando empieza el juicio, nos reafirmamos una vez más, rechazando esas categorías y tejiendo lazos de solidaridad y rebeldía. Por ello, animamos a todas a solidarizarse con ellas el sábado 21 de enero en las calles de vuestros pueblos, barrios, ciudades o aldeas para que se visibilice el caso que tiene a nuestras compañeras secuestradas. (+material: https://solidaritatrebel.noblogs.org/material-de-difusio/)

Mantendremos el blog actualizado con la información que vayamos obteniendo de los enemigos de nuestras compañeras que también son los nuestros.

LAS ANARQUISTAS PRESAS EN ALEMANIA NO ESTÁN SOLAS.
LAS QUEREMOS LIBRES.
LAS QUEREMOS CERCA.

[ ENG ]

 

Call for solidarity!

The anarchist comrades accused of participating in the expropriation of a bank office in Aachen in the month of November 2014 are still imprisoned in Germany awaiting trial that will start on January 23rd 2017. The dutch comrade, also judged for expropriation of a bank office on the same territory, is free at the moment, although the prosecutor has appealed the decision after the judge granted acquittal. (more info in English: https://solidariteit.noblogs.org/)

From Solidaritat Rebel, we want them to feel our solidarity for it to cross borders, bars and walls, and send them all our strength and complicity.

We want to unmask and point out three important protagonists responsible for the kidnapping of our comrades.

1) The prosecution: Pax Bank and its partners

The bank offices where the expropriations were carried out belong to Pax Bank and Aachener Bank – ever since its founding by priests in Cologne in WWI – linked to the catholic church and recently also to the arms trade. While preaching humility, morals and ethics, they fill their pockets selling weapons in wars, for which they later ask to be prayed for. Another proof of the unbreakable alliance between Church and Capital.

2) The accomplices and servants of the State: collaboration between states and their police forces

Requests to collect information where given by the criminal police and the Criminal Investigation State Office (LKA) of Germany to police forces of other countries: e.g. it was the Mossos d’Esquadra (Catalonia) who collected the data, that served to identify and localize our friends. Moreover, it was Europol who issued the arrest warrant that resulted in the imprisonment of our friends (brought from Bulgaria and Barcelona). The borders, once more, apply in fact only to the poor, the rebels, the migrants…; never to the rich, the repressive forces or capital. (+info)

3) Social control technologies and repression: new (and not so new) techniques

One of the main proofs for the prosecution so far has been samples of DNA collected by the Mossos d’Esquadra without the accused’s awareness. Another important proof is the biometric analysis extracted from images recorded by the surveillance cameras of the bank offices and their surroundings: shapes of head and jaw, way of walking etc. All this information is extracted from the accumulated recordings of us walking down the video surveiled streets.

Without forgetting our hatred and rejection to prisons as centres of punishment for dissidence, we want to express our hate towards the media of communication as generators of reality in complicity with Domination, that is incarnated by political parties, banks, mass media, the church and other allies of the State and Capital. To continue our struggle is the best way to not let them crush our ideas or rebellious practices, despite and against the intention of their repressive blow.

We don’t care whether they are innocent or guilty according to the charges. They are not victims, they are fighters, and on days like the upcoming 23rd of January, when the trial starts, we reaffirm ourselves once again, rejecting their categories and forging the bonds of solidarity and rebellion. Therefore, we want to invite you to show your support on Saturday, 21st of January, in the streets of your town, city, neighbourhood or village, and to raise awareness about the case and the kidnapping our friends.

We will keep this blog updated with information we gather about the enemies of our comrades, that are also ours.

THE ANARCHISTS IMPRISONED IN GERMANY ARE NOT ALONE

WE WANT THEM FREE

WE WANT THEM CLOSE

 

Esta entrada fue publicada en General. Guarda el enlace permanente.

1 respuesta a Crida a la solidaritat amb les companyes anarquistes preses a a Alemanya [cat / cas / eng]

Los comentarios están cerrados.